https://www.weather2day.co.il/content/25/dewpoint

נקודת הטל היא הטמפרטורה אשר בה אוויר לא יכול עוד להחזיק את כל אדי המים המעורבבים בתוכו, וחלק מאדי המים חייבים לעבור עיבוי ולהפוך מגז לנוזל.

נקודת הטל תמיד נמוכה או שווה לטמפרטורת האוויר. אם טמפרטורת האוויר מתקררת ומגיעה לטמפרטורת נקודת הטל או אם טמפרטורת נקודת הטל עולה ומגיעה לטמפרטורת האוויר אז נוצרים ערפל, טל או עננים.

בנקודה שבה טמפרטורת נקודת הטל שווה לטמפרטורת האוויר הלחות היחסית מגיעה ל 100%.

אם האוויר ממשיך להתקרר ע"י התרוממותו לנקודה גבוה יותר באטמוספירה אדי מים נוספים חייבים לעבור עיבוי וכך נוצרים עוד ועוד משקעים.

 

 

נקודת הטל תמיד מייצגת את אותה כמות אדי מים באוויר, כלומר לטמפרטורה מסויימת תמיד אותה כמות אדים. בעונת הקיץ טמפרטורת נקודת הטל הינה שיטת המדידה הטובה ביותר בכדי לדעת את תחושת הלחות באוויר (לעומת מדידה של לחות יחסית שאינה מדוייקת). בנוסף טמפרטורת נקודת הטל היא המדידה הטובה ביותר בכדי לגלות מה הסיכוי לסופת רעמים מאחר ואדי מים מהווים "דלק" לסופות שכאלה.